Технические файлы cookie используются для обеспечения работы нашего сайта. Для получения подробной информации о файлах cookie пожалуйста ознакомтесь.Kaçmazlar Otomotiv Çerez Aydınlatma Metni

KAÇMAZLAR

НАШИ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ

Здесь мы превращаем ваши мечты в лучшие продукты Все Продукты
Наши каталоги продукции Здесь вы можете найти все наши каталоги продукции. Все Каталоги

Наши Ценности И Принципы

KAÇMAZLAR OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

KAÇMAZLAR Otomotiv Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.

 

1)      VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla, KAÇMAZLAR Otomotiv Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres               : Büyükkayacık OSB Mah. 102. Cadde No: 1 Selçuklu / KONYA

Telefon            : +90 850 939 43 27

E-posta            : [email protected]

İnternet sitesi: www.kacmazlar.com

 

2)      KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

 

Kimlik Bilgileriniz : Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz ,  cinsiyetiniz,  ehliyetiniz.

 

İletişim Bilgileriniz : Adresiniz, elektronik posta adresiniz, cep ve varsa ev telefon numaranız.

 

Özlük Dosyası Bilgileriniz : Varsa önceki çalıştığınız iş yerlerinin unvan bilgisi ve sizin bize referans olarak bildirdiğiniz kişilerin bilgisi ve  kişiye ait iletişim numarası, askerlik tecil bilgisi.

 

            Yukarıda başlık olarak belirtilen kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, özlük dosyası bilgileriniz, ırk ve etnik köken bilgilerinize ait kişisel verileriniz;

a)      Kimliğinizi teyit etme,

b)     Gerektiğinde iletişim sağlayabilmek,

c)      İş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi,

d)     Referansların kontrol edilmesi,

e)      İşe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişin değerlendirilmesi,

f)       Şirket faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayabilmek, amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

                                                                                                                  

3)      KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

4)      KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel verileriniz;

a)      6698 sayılı Kanun’ un 5/2-c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

b)     6698 sayılı Kanun’ un 5/2-f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Hukuki sebebine dayalı olarak veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle dosya oluşturmak kaydıyla işlenmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5)      İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Veri sahibi olarak sizlerin, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz hakları aşağıdaki gibidir.

KAÇMAZLAR Otomotiv Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri sahibi ;

  •       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  •       6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  •       Kişisel verilerin silinmesini isteme, yok edilmesini isteme veya kişisel verilerin düzeltilmesini isteme hakkı çerçevesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  •       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

 

6)      ŞİKÂYET VE İLETİŞİM

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre KAÇMAZLAR Otomotiv Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ nin yukarıda belirtilen adresine yazılı olarak, noter ya da posta vasıtasıyla ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile veya elektronik posta üzerinden  [email protected]  e-posta adresine iletebilirsiniz.