Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kaçmazlar Otomotiv Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

KAÇMAZLAR

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Büyük fikirleri harika ürünlere dönüştürüyoruz. Tüm Ürünler
Ürün Kataloglarımız Tüm ürün kataloglarımıza buradan ulaşabilirsiniz Tüm Kataloglar

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

KAÇMAZLAR OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

KAÇMAZLAR Otomotiv Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.

1)      VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla, KAÇMAZLAR Otomotiv Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres               : Büyükkayacık OSB Mah. 102. Cadde No: 1 Selçuklu / KONYA

Telefon            : +90 850 939 43 27

E-posta            : [email protected]

İnternet sitesi: www.kacmazlar.com

2)      KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kimlik Bilgileriniz: Adınız, Soyadınız.

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, mail adresiniz, cep telefon numaranız.

Yukarıda başlık olarak belirtilen kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, ait kişisel verileriniz;

a)      Kimliğinizi teyit etme,

b)     İletişim sağlayabilme,

c)      İlettiğiniz mesajlarınızın değerlendirilmesi,

d)     Bilgi taleplerinizin karşılanması,

e)      Şikayetinizin oluşturulması,

Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3)      KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, bayilerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4)      KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’ un 5/2-f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Hukuki sebebine dayalı olarak otomatik yöntemlerle işlenmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5)      İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Veri sahibi olarak sizlerin, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz hakları aşağıdaki gibidir.

KAÇMAZLAR Otomotiv Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri sahibi ;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerin silinmesini isteme, yok edilmesini isteme veya kişisel verilerin düzeltilmesini isteme hakkı çerçevesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

6)      ŞİKÂYET VE İLETİŞİM

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre KAÇMAZLAR Otomotiv Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ nin yukarıda belirtilen adresine yazılı olarak, noter ya da posta vasıtasıyla ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile veya elektronik posta üzerinden  [email protected]  e-posta adresine iletebilirsiniz.